ទូទាត់ជាមួយ AMK Pay ពេលកម៉្មង់ទំនិញពី Nham24 ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ!
កម៉្មង់ម្ហូបឬទំនិញគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈApp Nham24 និងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃពេលដែលគិតលុយដោយប្រើកាត អេ អឹម ខេ។
កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ពី ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូន៖
. ការផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ កាត អេ អឹម ខេ សម្រាប់ការទូទាត់អនឡាញ ក្នុង Nham24 តែប៉ុណ្ណោះ។
. មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនបានតែត្រឹមចម្ងាយ១០គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ចម្ងាយលើសពី១០គីឡូម៉ែត្រ នឹងត្រូវទូទាត់តាមតម្លៃជាក់ស្តែងក្នុង Nham24 ដោយផ្ទាល់។
. ចំណាយចាប់ពី៥ដុល្លារឡើងទើបទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ។


* យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន!