ពីកូរ៉េខាងត្បូង

ធនាគារ Kookmin

របៀបផ្ទេរប្រាក់
អតិថិជនអាចផ្ញើប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនរបស់ធនាគារ Kookmin (Liiv)។
វីដេអូរបៀបផ្ទេរប្រាក់៖ https://fb.watch/814AJbKrc3/

ប្រភេទសេវាចំនួនទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវា
ទៅសាច់ប្រាក់ពី ០១ – ១០០ ដុល្លារ០.៥ ដុល្លារ
ពី ១០១ – ២៥០ ដុល្លារ០.៦ ដុល្លារ
ពី ២៥១ – ៥០០ ដុល្លារ ០.៨ ដុល្លារ
ពី ៥០១ – ១,០០០ដុល្លារ១.២ ដុល្លារ
To AMK Account ពី ០១ – ១០០ ដុល្លារ០.៣ ដុល្លារ
ពី ១០១ – ២៥០ ដុល្លារ០.៤ ដុល្លារ
ពី ២៥១ – ៥០០ ដុល្លារ០.៥ ដុល្លារ
ពី ៥០១ – ១,០០០ដុល្លារ០.៦ ដុល្លារ
ពី ១,០០១ – ២,៥០០ដុល្លារ០.១% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ញើរ

សាខា
•Wongok-dong F/X Center (សៅរ៍, អាទិត្យ)
•Gyeongan Branch (អាទិត្យ)
•Gimhae Branch
•Uijeongbu Jung-ang Branch
ពត៌មានលំអិត
សូមទាក់ទងទៅ៖០២ ២០៧៣៣១៨៥ 02-2073-3185
ឬ តាមហ្វេកបុកផេក: KBCambodia.Liiv (https://www.facebook.com/KBCambodia.Liiv)

HANPASS (Thune)

របៀបផ្ទេរប្រាក់
អតិថិជនអាចផ្ញើរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូន HANPASS។
វីដេអូ របៀបផ្ទេរ៖ https://fb.watch/814mHh8ktG/

តម្លៃសេវា
៥.០០០ វ៉ុន

សាខា
•អាសយដ្ឋាន៖ 4F, 92 Achasan-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea (04782)
•អ៊ីម៉ែល៖ contact@Hanpass.com
•ហ្វេសប៊ុក៖Hanpass.khmer

PPCBank

របៀបផ្ទេរប្រាក់
អតិថិជនអាចអញ្ជើញមកធនាគារ Jeonbuk និងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មកកម្ពុជាតាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូន PPCBank។

តម្លៃសេវា

ប្រភេទចំនួនទឹកប្រាក់តម្លៃ
ទៅសាច់ប្រាក់ពី ០១ ដល់ ១,០០០ ដុល្លារ០២ ដុល្លារ
ទៅ គណនីរហូតទៅដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ (តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង)មិនគិតថ្លៃ

សាខា
•អាសយដ្ឋាន៖ 669-2 Keummam-dong, Deokjin-ku, Jeonju 561-711, Korea (South)
•លេខទូរស័ព្ទ៖ +82 63 2507114