សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

ការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់ចេញ-ចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស អេ អឹម ខេ។ លោកអ្នកអាចផ្ញើ និង/ឬ ទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្ម ពីគ្រួសារ និងពីមិត្តភក្តិបានយ៉ាងងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ជាមួយនិងតម្លៃសមរម្យនៅគ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ដែលមានដូចជា៖ ការិយាល័យ ១៥០ និងភ្នាក់ងារជិត៦០០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេស។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ១. ទៅ សាច់ប្រាក់
២. ទៅ គណនី
ព៌តមាន ១.អ្នកផ្ទេរ៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន លេខទូរស័ព្ទ តួនាទី និងគោលបំណងផ្ញើ
២.អ្នកទទួល៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខគណនី
ទៅប្រទេស ១. ផ្ទេរទៅប្រទេសភីលីពីនតាមរយៈដៃគូ
២. ផ្ទេរទៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈដៃគូ
3. ទទួលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈធនាគារ ខេប៊ី

ថ្លៃសេវានៅការិយាល័យ

ប្រទេស ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ចំនួន ថ្លៃសេវា
ទៅ វៀតណាម ផ្ទេរទៅសាច់ប្រាក់
ផ្ទេរទៅគណនី
< = ១.០០០ ដុល្លារ ពី ១.០០១ ដល់ ២.៥០០ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
១០ ដុល្លារ
ទៅ ភីលីពីន ផ្ទេរទៅសាច់ប្រាក់
ផ្ទេរទៅគណនី
ផ្ទេរទៅ វ៉ាឡេត
< = ១.០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ១.៥០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារ 
៥ដុល្លារ
ទទួលពី កូរ៉េខាងត្បូង ទទួលជាសាច់ប្រាក់ (នៅ ភ្នាក់ងារ ឬការិយាល័យ អេ អឹម ខេ)
ទទួលតាមរយៈគណនី
រហូតដល់ ១.០០០ ដុល្លារ
រហូតដល់ ២.៥០០ ដុល្លារ
ឥតគិតថ្លៃសេវា

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ