ផ្តល់ជូន៥% សម្រាប់ការទិញគ្រប់ផលិតផលនៅក្នុងហាង Electro Shop-Cam Olympic ដោយគ្រាន់តែអតិថិជនទូទាត់តាម AMK PAY ឬ បង្ហាញកាត អេ អឹម ខេ ណាមួយ ឬបង្ហាញសារបញ្ចុះតម្លៃ ដែលទទួលបានពី AMK Digital page សម្រាប់អតិថិជនកម្ចីឌីជីថល។

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូន ៖ ពីថ្ងៃទី០១​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់៖
– រាល់ការទិញទំនិញគ្រប់មុខនៅ ក្នុងហាង Electro Shop-Cam Olympic
– ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈ AMK PAY ឬ វេរលុយទូទាត់តាមរយៈ AMK Mobile ទៅកាន់គណនី
– បង្ហាញកាត អេ អឹម ខេ ណាមួយ
– បង្ហាញសារបញ្ចុះតម្លៃ ដែលទទួលបានពី AMK Digital page សម្រាប់អតិថិជនកម្ចីឌីជីថល

លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូន៖
– ការបញ្ចុះតម្លៃនេះផ្តល់ជូន ចំពោះតែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ AMK Mobile អតិថិជនសន្សំ អេ អឹម ខេ ឬ សម្រាប់តែ អតិថិជនកម្ចីឌីជីថល ប៉ុណ្ណោះ។

ស្វែងរកមុខទំនិញដាក់លក់សូមចុច  https://www.facebook.com/Electroshopcamolympic ឬទៅកាន់ទីតាំងហាងផ្ទាល់ https://goo.gl/maps/hZFfKBwmvYzHE9K2A

*អេ​ អឹម​ ខេ​​ រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ​ ដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន