គណនីបញ្ញើសន្សំ

ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអាជីវកម្ម មិនថាអាជីវកម្មនោះមានទំហំតូច ឬធំយ៉ាងណាទេ។ ការទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគ ខណៈការគ្រង់គ្រងនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងពេលចាំបាច់ គឺជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ។

អេ អឹម ខេ ផ្តល់នូវផលិតផលកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនសម្បូរបែប ដែលផ្តល់ឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបយកទៅធ្វើជាដើមទុនក្នុងការវិនិយោគ ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅតាមផែនការ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចប្រើដើមទុនទាំងនោះក្នុងអាជីវកម្មពួកគេនៅពេលចាំបាច់ដោយពុំមានចំណាយអ្វីទាំងអស់។