គណនីអាជីវកម្មមានកាលកំណត់

លោកអ្នកអាចចាត់ចែងប្រាក់ទៅតាមផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ទន្ទឹមនឹងនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ផងដែរ។

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូននូវគណនីបញ្ញើ-សន្សំដែលមានរយៈពេលសមស្របទៅតាមអាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដាក់ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លីពី ៣ ខែរហូតដល់រយៈពេលវែង ៣៦ ខែ។

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល / ដុល្លារ / បាត
តម្រូវឱ្យមានប្រាក់ ត្រឹមតែ ៤០០ ០០០ រៀល ឬ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤ ០០០ បាត
អត្រាការប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
រយៈពេលសន្សំ សន្សំមានការបត់បែនចាប់ពី ៣​ខែ ៦ខែ ៩ខែ ១២ខែ ១៨ខែ ២៤ខែ និង ៣៦ខែ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ