គណនីអាជីវកម្ម

គណនីអាជីវកម្មផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព! លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលចាំបាច់ ដោយពុំមានការចំណាយអ្វីឡើយ។

គណនីអាជីវកម្មគឺជាគណនីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ​និងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំង ប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព និងភាពបត់បែន។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល / ដុល្លារ / បាត
តម្រូវឱ្យមានប្រាក់ ត្រឹមតែ ៤០០ ០០០ រៀល ឬ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤ ០០០ បាត
អត្រាការប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ