ប្រព័ន្ធបាគង

ប្រព័ន្ធបាគង ជាកម្មវិធីរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ រវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងគ្នា (គ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកបាគង) និង E-wallet បាគង។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ អេ អឹម ខេ ផ្តល់សេវាទូទាត់រហ័សតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត ភ្នាក់ងារ និងការិយាល័យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។​

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ១. ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបាគង ២. ដកប្រាក់ពីគណនីបាគង ៣. ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អេ អឹម ខេ ទៅ គណនីបាគង

ថ្លៃសេវាតាមរយៈភ្នាក់ងារ

សេវា ចំនួន (ខ្មែររៀល) ចំនួន (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ខ្មែររៀល/ដុល្លារ)
១. ដាក់ប្រាក់ចូលវ៉ាឡេតបាគង ឬ
២. ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារសមាជិកបាគង
ពី ១០០ ទៅ ១០០.០០០ រៀល ពី ១០០.១០០ ទៅ ២០០.០០០ រៀល ពី ២០០.១០០ ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល ពី ១.០០០.១០០ ទៅ ២.០០០.០០០ រៀល ពី ២.០០០.១០០ ទៅ ៤.០០០.០០០ រៀល ពី ១ ទៅ ២៥ ដុល្លារ ពី ២៦ ទៅ ៥០ ដុល្លារ ពី ៥១ ទៅ ២៥០ ដុល្លារ ពី ២៥១ ទៅ ៥០០ ដុល្លារ ពី ៥០១ ទៅ ១.០០០ ដុល្លារ ១៥០០រៀល/០.៣៨ដុល្លារ ២.០០០រៀល/០.៥០ដុល្លារ ៣.០០០រៀល/០.៧៥ដុល្លារ ៤.០០០រៀល/១.០០ដុល្លារ ៦.០០០រៀល/១.៥០ដុល្លារ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

របៀបប្រើប្រាស់បាគង

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខា  អេ អឹម ខេ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬដៃគូ MDIs ឬធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ៖ ០២៣ ២២ ០២ ០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០