របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ

២០២០របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2020Download
២០១៩របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2019Download
២០១៨របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018Download
២០១៧របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017Download
២០១៦របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2016Download
២០១៥របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2015Download
២០១៤របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2014Download
២០១៣របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2013Download
២០១២របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2012Download
២០១១របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2011Download
២០១០របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2010Download
២០០៩របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2009Download
២០០៨របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2008Download
២០០៧របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2007Download