ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ​

ទស្សនវិស័យរយៈពេលវែងរបស់ អេ អឹម ខេ​ គឺដើម្បីសង្គមកម្ពុជា ដែលប្រជាពលរដ្ឋ​ទំាង​ឡាយ​​​មាន​ឱកាស​គ្រប់​គ្រាន់ និងស្មើភាពគ្នាក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរ​ឡើង​​នូវ​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ពួក​គេ​ ហើយ​អាចជួយ​ជា​វិភាគទានយ៉ាងមានប្រយោជន៍ចំពោះ​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​​​ប្រទេសជាតិ។

 បេសកកម្ម​

ជួយ​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើន ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅ​របស់ពួកគេ តាម​រយៈការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប និងឋិតថេរ។

គោលការណ៍​ណែនាំ