របាយ​ការណ៍​​ចំណាត់​​ថ្នាក់​​សង្គម​

បេសកកម្មរបស់ អេ អឹម ខេ គឺជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនក្នុងគោលបំណងជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ ពួកគេតាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប និងឋិតថេរ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបាយការណ៍​ចំណាត់​ថ្នាក់​សង្គម​ ក្នុងឆ្នំា២០១៨ សូមចុចតំណនេះ!