ការផ្តល់ជូនពិសេសដល់អតិថិជន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមា ទាំងអស់ ដោយមិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយក្នុងការបង់ប្រាក់កម្ចីទៀតទេ។
ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ អតិថិជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមា អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាម
រយៈ អេ អឹម ខេ  (ការិយាល័យ ភ្នាក់ងារ ទូទាំងប្រទេស និង AMK Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ)

 សេវាអតិថិជន៖ 023 220 202/1800 200 200

*អេ អឹម ខេ មានសិទ្ធក្នុងការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។