កម្រងវីដេអូ ២០១៦
2016-Sep-13 17:57 [Viewed : 6097]
Knowing Your Customer | Kea Borann (AMK Cambodia)
AMK

AMK Financial Highlights Sep 2016
AMK

យក្សចេះប្រើ អេធីអឹម ពិតជាមិនធម្មតាមែន
AMK

ចាប់ផ្តើមគម្រោងសន្សំថ្ងៃនេះ
AMK

Kunthakbopha Hospital Donation 2016 on CNC
AMK

Kunthakbopha Hospital Donation 2016 on HMDH TV
AMK

Pchum Ben Wishes from AMK
AMK

AMK is certified for full CPP Practice
AMK

User Guide Video on Cash Withdrawal
AMK

AMK Staff Party 2016 on CNC
AMK

AMK Staff Party 2016 on BTV
AMK

AMK Football Cup 2016 CNC
AMK

AMK Football Cup 2016 APSARA
AMK

Final AMK Football Cup 2016 on HMTV
AMK

AMK Football CUP 2016 Semi Final_HMTV
AMK

Drawing Competition Event 2016
AMK

សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាពខ្នាតតូច
AMK

AMK KUNTHA BOPHA DONATION 2016
AMK

អត្្ថប្រយោជន៍នៃការទិញសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាពតតូច
អេ អឹម ខេ

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ពី SMART CAMPAIGN
AMK

AMK Launches WASH loan by HMTV
អេ អឹម ខេ

ពិព័ណការងារ អេ អឹម ខេ ២០១៦
AMK

កម្ចីសម្រាប់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ពី អេ អឹម ខេ
AMK

សកម្មភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលសុី នៅក្នុងពិរណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិ ២០១៦
AMK

AMK ATM Card is also a Discount Card.
AMK

How to use loan with effectiveness By Pisey
AMK

អេ អឹម ខេ មានអតិថិជនកម្ចីច្រើនជាងគេ
AMK

Dei Bamnasthmey Season 2_Trailer
AMK

អេ អឹម ខេ​ ជាកន្លែងសន្សំប្រាក់ដ៏ល្អបំផុត
ដោយ អេ អឹម ខេ

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ អេ អឹម ខេ ២០១៦
អេ អឹម ខេ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ អេ អឹម ខេ
អេ អឹម ខេ

"អេ អឹម ខេ នៅជិតបង្កើយ"
AMK Microfinance Institution Plc.

អតិថិជនកម្ចី អេ អឹម ខេ ៥០% កំពុងប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

សន្ទនាសេដ្ឋកិច្ច
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200