គណនីសន្សំងាយស្រួល
Print
គណនីសន្សំងាយស្រួល ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដកដាក់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលា ដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់។

     លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំតិចតួចត្រឹមតែ ១.០០០ រៀល ឬ ១ ដុល្លារ ឬ ១០ បាត នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង
 • មិនតម្រូវឲ្យមានការរក្សាសមតុល្យអប្បរមានៅក្នុងគណនីនោះទេ

     អត្ថប្រយោជន៍

 • រក្សាសមតុល្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងគណនី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • ទទួលបាន កាតងាយស្រួល (កាតអេធីអឹម ពណ៌ស្វាយ) ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីន ដាក់ និងដកដោយប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (អេធីអឹម និងស៊ីឌីអឹម- ២៤/៧)​
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់ តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទំាងប្រទេស ដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

     អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

<= ៤០០.០០០ រៀល

២,៥០%

> ៤០០.០០០ រៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ រៀល

៣,០០%

> ២០.០០០.០០០ រៀល

៣,៥០%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់

<= ១០០ ដុល្លារ

២,៥០%

> ១០០ ដុល្លារ ដល់ ៥.០០០ ដុល្លារ

៣,០០%

> ៥.០០០ ដុល្លារ

៣,៥០%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់ថៃបាត

អត្រាការប្រាក់

<= ៤.០០០​ បាត

២,៥០%

> ៤.០០0 បាត ដល់ ២០០.០០០ បាត

៣,០០%

>  ២០០.០០០ បាត

៣,៥០%

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឬ សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត​​