ព័ត៌មានថ្មីៗ
2018-Jun-07 15:06 [Viewed : 1177 ]
យោងតាមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ គិតត្រឹមត្រី មាសទី១ [..]
2018-Apr-26 15:28 [Viewed : 214 ]
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB) និង [..]
2018-Mar-16 10:56 [Viewed : 448 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី នឹងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធស្វីច [..]
2018-Feb-02 14:24 [Viewed : 458 ]
បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ មានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ អត្រាកើនឡើង នៃចំនួនបុគ្គលិក នេះ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200