សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
2020-Jun-24 11:29 [Viewed : 1415]

លោកអ្នកអាចវេរលុយទៅកាន់សាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ និងដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល ទៅប្រទេស
ហ្វីលីពីន និងវៀតណាមតាមរយៈការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស។

 

  • សុវត្ថិភាព សេវារហ័សទាន់ចិត្ត និងចំណេញច្រើន
  • មាដៃគូវេរលុយ ៣០ នៅហ្វីលីពីន និងដៃគូវេរលុយ ១២០ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
  • ដំណើរការប្រតិបត្តិការមិនស្មុគស្មាញ

 

ចំនួន ថ្លៃសេវា
រហូតដល់១.០០០ ដុល្លារ ៥ដុល្លារ

 

 

អ្នកផ្ញើ

អ្នកទទួល

 

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ

គោលបំណង

មុខរបរ

កាន់លេខកូដ៖

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ


ទៅកាន់គណនី៖
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ

ឈ្មោះគណនីអ្នកទទួល

 

  • សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
  • ឬ ទៅកាន់​ការិយាល័យ ​អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នកបំផុត

 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200