សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
2020-Dec-30 18:12 [Viewed : 2891]

លោកអ្នកអាចវេរលុយទៅកាន់សាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ និងដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល ទៅប្រទេស
ហ្វីលីពីន និងវៀតណាមតាមរយៈការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស។

ល.រ

ប្រទេស​ទទួលប្រាក់

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ​

ទំហំទឹកប្រាក់/ ប្រតិបត្តិការ

ថ្លៃសេវា/ ប្រតិបត្តិការ

វៀតណាម

គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់

១.០០០ ដុល្លារ

៥ ដុល្លារ

គណនី ទៅ គណនី

១.០០០ ដុល្លារ

៥ ដុល្លារ

គណនី ទៅ គណនី

២.៥០០ ដុល្លារ

១០ ដុល្លារ

ហ្វីលីពីន

គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់

១.០០០ ដុល្លារ

៥ ដុល្លារ

គណនី ទៅ គណនី

១.០០០ ដុល្លារ

គណនី ទៅ គណនី

១.៥០០ ដុល្លារ

គណនី ទៅ Wallet

៥០០ ដុល្លារ

 

អ្នកផ្ញើ

អ្នកទទួល

 

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ

គោលបំណង

មុខរបរ

កាន់លេខកូដ៖

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ


ទៅកាន់គណនី៖
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

លេខទូរស័ព្ទ

ឈ្មោះគណនីអ្នកទទួល

 

  • សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
  • ឬ ទៅកាន់​ការិយាល័យ ​អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200