សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
2020-Jun-22 15:17 [Viewed : 50672]

កាន់តែឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលជាមួយសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសដែលលោក អ្នកអាចផ្ញើ និងទទួលប្រាក់ពីបង ប្អូនសាច់ញាតិ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីក្រៅប្រទេសប្រកប ដោយសុវត្ថិភាពជាមួយបណ្តាញប្រតិបត្តិការធំទូលាយនៅតាម ការិយាល័យ និង ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ជាង ៣.០០០ កន្លែង និងតាមរយៈបណ្តាញដៃគូអាជីវកម្ម ធនាគារ FTB ទូទាំងប្រទេស។

 • សុវត្ថិភាព សេវាកម្មរហ័ស និងតម្លៃសមរម្យ
 • មានបណ្តាញធនាគារជាដៃគូនៅក្រៅប្រទេស
 • អាចផ្ញើ និងទទួលប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសជាច្រើនដូចជា៖ ប្រទេសកូរ៉េ ថៃ ម៉ាឡេស៊ី…។ល។
 • នីតិវិធីសាមញ្ញមិនមានភាពស្មុគស្មាញ

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

ការផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស
(Inward Transaction)
ការផ្ទេរប្រាក់ចេញក្រៅប្រទេស
(Outward Transaction)
 • 10%, អប្បបរមា 10 ដុល្លារ,    អតិបរមា: 2,500 ដុល្លារ
 • បង្វែរប្រាក់ ផ្ទេរត្រលប់ទៅវិញ:15 ដុល្លារ (SWIFT Charge)

 

 • 0.15%, អប្បបរមា 15 ដុល្លារ+15ដុល្លារ SWIFT Charge
 • ផ្លាស់ប្តូរ/លុបប្រតិបត្តិការដែលធ្វើរួច៖ ត្រូវបន្ថែម 30 ដុល្លារ
 • (អាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមពីអ្នកទទួលផល)

 

តាមរយៈ KOOKMIN BANK
•     ≤  ,000    :  5 ដុល្លារ
•     > ,000     : 0.10%

កម្រៃសេវាដែលមានចែងខាងលើ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនទេ។

សូមទាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ និងការិយាល័យធនាគារ FTBណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក និងសូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
 • ត្រូវមានគណនីជាមួយ AMK ឬ FTB
 • បំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមាននៅលើប័ណ្ណផ្ទេរប្រាក់

 INWARD REMITTANCE INSTRUCTION

 

Account with (57A):
Name of Beneficiary’s
Bank:


 

 

FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA
Building No. 33C-D, Street 169,
Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara,
Phnom Penh,  P.O. Box: 114 PNH,
Tel     : 855-23 862 111
Fax     : 855-23 999 083
Email  : international-dpt@ftbbank.com
SWIFT Code: FTCCKHPP

BENEFICIARY

Beneficiary Details (Field 59)

Name of Beneficially: …………………………………………

………………………………………………………………………………

Account Number:02……………………………………………

……………………………………………………………………………

Address & Contact:……………………………………………

……………………………………………………………………………

PAY TO (FIELD 56a) INTERMEDIARY BANKS

INTERMEDIARY BANK FOR US DOLLARS

 

STANDARD CHARTERED BANK,
NEW YORK, USA
Swift Code     : SCBLUS33
A/C No.        :  3582.062596.001 Or

STANDARD CHARTERED BANK,
SINGAPORE
Swift Code     : SCBLSGSG
A/C No.        :     77.0.001775.2     Or

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED, BANGKOK, THAILAND
Swift Code     : BKKBTHBK
A/C No.        :  555-293-008-0 Or

KOOKMIN BANK, SEOUL KOREA
Swift Code     : CZNBKRSE
A/C NO.        :  836-8-USD-01-0

EB HANA BANK, SEOUL KOREA
Swift Code     : KOEXKRSE
A/C NO.        : 0963THR051230019

JOINT STOCK COMMERCIAL
BANK FOR FOREIGN TRADE
OF VIETNAM,  HANOI, VIETNAM
Swift Code     : BFTVVNVX
A/C No.        :  0681370007155 

អេ អឹម ខេ
អាគារលេខ ២៨៥ មហាវិថី យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ (២៧១) សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ៤៨០
ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ២២០ ២០២/១៨០០ ២០០ ២០០
សារអេឡិចត្រូនិច៖info@amkcambodia.com
FTB
អគារ​លេខ​៣​ រុក្ខវិថី​ក្រមួនស​ សង្កាត់​ផ្សា​ថ្មី ១ ខណ្ឌ​ដូនពេញ​​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៦២ ១១១/ទូរសារ: ០២៣ ៩៩៩ ០៧៧
Email:  info@ftbbank.com

 

 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200