កម្ចីទូទៅ
2016-Feb-01 11:58 [Viewed : 39]

The loan is providing to people who need fund for general purpose and they will get a very flexible loan conditions. កម្ចីទូទៅសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែល​មាន​តម្រូវការប្រាក់សម្រាប់គោលបំណង​ចំណាយទូទៅ ហើយពួកគេនឹងទទួលបាន​លក្ខខណ្ណងាយស្រួល និង​បត់បែន។

 • ប្រទេសរូប៖ ខ្KHR /USD/THB
 • ទំហំកម្ចី៖ អាចខី្ចបាន​រហូតដល់ ២០០ USD or equivalent
 • រយៈពេល​កម្ចី:  បី ដល់ទៅ ១២ ខែរ3 to 12 months
 • Disbursement and collection approach: Office and Client house
 • Interest rate: 2.40% to 2.80% per month.
 • Repayment Method: Flexible
 • Loan disbursement: One time per loan term or Multi-draw down, but loan outstanding must be not more than approval amount.  
 • Prepayment: allowed without penalty
 • Additional: Emergency and Micro Insurance
Requirement for individual borrower:
 • Age: 18 to 70 years old
 • Have own residential address
 • Have a good record (personal life and loan record).
 • Have own Legal business providing the particular income
 • Have enough capacity to repay loan
List of required documents:
 • National ID or Passport or Family Book or Certificate of birth or residential book
 • Land certificate or land title or/and House Certificate
 • Just make a call or request directly with AMK’s staff or Village Bank President in your location or
 • Visit your nearest AMK branch and meet our customer service officer who will guide you through the application procedure, or call at 023 22 02 02 for further information.

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200