កម្ចីងាយស្រួល
2019-May-28 11:18 [Viewed : 15210]

ដោយ​មើលឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់ពីពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ ដែល​ពុំអាចខ្ចី​ប្រាក់​​ផ្លូវការពី ធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតបាន ទើប អេ អឹម ខេ ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ផលិត​ផលកម្ចី​ងាយ​ស្រួល​ ដោយ​មាន​ការប្រាក់​សមរម្យ មានភាព​បត់​បែន និង​មាន​លក្ខខណ្ឌតម្រូវងាយៗ​។

រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល

(ខែ)

ទំហំកម្ចី

អត្រាការប្រាក់

ទាបបំផុត

ខ្ពស់បំផុត

ដុល្លារ

    

៣ ទៅ ១២

 

រហូតដល់ ៥០០

-

-

រៀល

រហូតដល់ ២.០០០.០០០

-

-

បាត

រហូតដល់ ២០.០០០

-

-


 • ការបង់សង៖ បង់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមថេរប្រចំាខែ
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់អាចទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​បន្ថែម​ដូចជា៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច​លើ​សុខ​ភាព និង ​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណៈ​ភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200