កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន
2017-May-09 09:53 [Viewed : 12456]

រស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន​ ដ៏​កក់​ក្តៅរបស់​លោកអ្នក តាមរយៈកម្ចី​ កែ​លម្អ​គេ​ហដ្ឋាន។ អេ អឹម ខេ បង្កើត​ផលិត​ផល​នេះ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​​ជួយ​ដល់​ប្រជាជន​រស់​នៅ​ជន​បទ ដែល​ត្រូវការ​ប្រាក់​ជាមុន​ដើម្បី​ ធ្វើ​ការ​កែលម្អ ជួលជុល ឬ បន្ថែម​សម្ភារផ្សេងៗ​សម្រាប់​លំនៅ​ដ្ឋានរបស់​ពួកគេ។

  រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល (ខែ)

ទំហំកម្ចី

 អត្រាការប្រាក់

ទាបបំផុត

ខ្ពស់បំផុត

 

ដុល្លារ

 

៣ to ២៤

៥០១​ ទៅ ១.០០០

-

-

៣ to ៣៦

១.០០១​ ទៅ ២.០០០ - -

២.០០១​ ទៅ ៥.០០០

-

-

រៀល

៣ to ២៤

២.០០០.១០០​ ទៅ ៤.០០០.០០០

-

-

 ៣ to ៣៦

៤.០០០.១០០​ ទៅ ៨.០០០.០០០ - -

៨.០០០.១០០​ ទៅ ២០.០០០.០០០

-

-

បាត

៣ to ២៤

២០.០០១​ ទៅ ៤០.០០០

-

-

  ៣ to ៣៦

៤០.០០១​ ទៅ ៨០.០០០ - -

៨០.០០១​ ទៅ ២០០.០០០

-

-

 • របៀបបង់ប្រាក់៖ បង់ទំាងដើម និងការប្រាក់​ប្រចំាខែ
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច​លើ​សុខ​ភាព និង​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណៈ​ភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200