កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម
2017-Apr-20 18:23 [Viewed : 14549]

កម្ចី​នេះ​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់ពង្រីក​អាជីវកម្មដែលមានស្រាប់។ ផលិត​ផលនេះ បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អតិថិជន​​ដែល​​ចាប់​ផ្តើម​អាជីវកម្ម​តូច​តាច រួច​មាន​មាន​បំណង​ចង់​បន្ថែមដើម​ទុនដើម្បី​ពង្រីក​អាជី​វ​កម្ម។ កុំរុញរា​ក្នុង​ការ​ពង្រីកមុខរបររបស់លោកអ្នក។ អេ អឹម ខេ នឹងនៅគាំ​ទ្រ​លោក​អ្នកគ្រប់ពេល​ទាំងអស់​​។

រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល

(ខែ)

ទំហំកម្ចី

អត្រាការប្រាក់

ទាបបំផុត

ខ្ពស់បំផុត

 

ដុល្លារ

 

៣ ទៅ ២៤

៥០១​ ទៅ ១.០០០

-

-

  ៣ ទៅ ៣៦

១.០០១ ទៅ ២.០០០ - -

២.០០១​ ទៅ ៥.០០០

-

-

រៀល

៣ ទៅ ២៤

២.០០០.១០០​ ទៅ ៤.០០០.០០០

-

-

 ៣ ទៅ ៣៦

៤.០០០.១០០​ ទៅ ៨.០០០.០០០ - -

៨.០០០.១០០​ ទៅ ២០.០០០.០០០

-

-

បាត

៣ ទៅ ២៤

២០.០០១​ ទៅ ៤០.០០០

-

-

   ៣ ទៅ ៣៦

៤០.០០១​ ទៅ ៨០.០០០ - -

៨០.០០១​ ទៅ ២០០.០០០

-

-


 • របៀបសង់៖ បង់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមរាល់ខែ​
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចលើសុខ​ភាព និង​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណៈ​ភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200