ការងារ​​​​
2017-Apr-20 17:47 [Viewed : 26953]

មានហេតុផល​ជា​ច្រើន​ដែល​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ គឺជានិយោជក​​ជម្រើស​របស់​អ្នក​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ហេតុ​ផល​មួយ​ចំនួន​៖

  • ជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ស្តង់ដា និង​នាំមុខគេ​​ដែល​មាន​អតិថិជន​ច្រើន​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា។
  • មាន​ទស្សនវិស័យ និង​បេសកកម្ម​​ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋក្រីក្រ និង​សង្គមទាំងមូល។
  • ជាឱកាស​ល្អ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ជួយ​ទៅ​ដល់​ពលរដ្ឋក្រីក្រ។
  • ជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ និង​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ពាន​ជាច្រើន​ សម្រាប់​ការងារ​ទទួល​ខុសត្រូវ​សង្គម។​
  • ជាគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ដែល​ស្របតាម​ច្បាប់ការងារ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  • ជាគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​គោល​ដៅ​ច្បាស់លាស់។
  • ជាគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​និរន្តរភាព​ ជាមួយ​នឹង​សាខាទូទាំងប្រទេស។ និង
  • ជា​និយោជក​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ប្រាក់​បៀវត្សន៍​​ប្រគួតប្រជែង​ល្អធៀប​នឹង​ទីផ្សារ​ការងារ រួម​ជាមួយ​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​ទៀត។


អេ អឹម ខេ ជា​និយោជក​ដែល​ផ្តល់​ឱកាសការងារ​ស្មើគ្នា។ ស្ត្រី និង​ជន​ពិការដែល​មាន​សមត្ថភាព​ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ដាក់​ពាក្យ។ សូម​ចូល​ទៅកាន់ទំព័រ​ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ដើម្បី​មើល​ការ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ថ្មីៗ​។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200