ភ្នាក់ងារ
2018-Feb-06 17:18 [Viewed : 8837]

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះ​ស្ថានឈានមុខគេលើចំនួនអតិថិជន និងតំបន់ប្រតិបត្តិការគ្របដណ្តប់៩៨%នៃចំនួនឃុំសរុបនៅទូទាំងប្រទេស និងកំពុងបម្រើអតិថិជនសរុបចំនួនជាង៦៨ម៉ឺននាក់។

អេ អឹម ខេ មានផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើន កំពុង​ផ្តល់ជូនអតិថិជន ដូចជា៖ សេវាប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច សេវាទូទាត់វិក័យបត្រ សេវាធនាគារចល័ត សេវាបើក​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍ និងមានម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM/CDM)។ អេ អឹម ខេ បានពង្រីកបណ្តាញរបស់ខ្លួន ជាពិសេសភ្នាក់ងារជាង ៣.០០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេស។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ៖

  • មានទីតាំងច្បាស់លាស់
  • មានពេលវេលាបំរើសេវាកម្ម
  • មានសាច់ប្រាក់វិនិយោគគ្រប់គ្រាន់
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200