បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
2017-Apr-25 14:36 [Viewed : 8882]

គិតត្រឹម​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ អេ អឹម ខេ មានការិយាល័យចំនួន ១៥១​ និងបាន​ពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន​ដល់គ្រប់​ស្រុកទាំងអស់ និង​មានប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ភូមិ​សរុបចំនួន ជិត១៣.០០០ ភូមិ ​ដែលស្មើនឹង៨៩% នៃ​ភូមិ​សរុបទូទាំងប្រទេស។ 

Operation Network

សាខា
អនុសាខា
ភ្នាក់ងារ

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200