សំណូមពរ/មតិរិះគន់
2017-Oct-27 08:18 [Viewed : 3373]

អតិថិជនអាច​បញ្ចេញមតិយោបល់​ ឬ សំណូមពរផ្សេងៗមកកាន់​ អេ អឹម ខេ តាម​រយៈមធ្យោបាយណាមួយ​ខាងក្រោម៖

 
  • លេខទូរស័ព្ទ(០២៣ ២២០ ២០២ | ១៨០០ ២០០ ២០០)
  • ប្រអប់ផ្តល់​មតិយោបល់ (នៅគ្រប់ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ)
  • សារអេឡិចត្រូនិក (customerservice@amkcambodia.com)

    សូមអានយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី តាមរយៈតំណនេះ

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200