ភតិសន្យា (សេវាបង់រំលស់)
2019-Aug-27 11:44 [Viewed : 37626]

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងការរីកចម្រើនលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុភតិសន្យា អេ អឹម ខេ បានបង្កើតសេវាបង់ រំលស់នេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់អ្នកមានចំណូលទាបអាចប្រើប្រាស់សេវានេះបានទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ និងកង់បីគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឱ្យក្តីសុបិនពួកគាត់បានសម្រេច ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ មានតម្លាភាព ដំណើរការសាមញ្ញមានភាពងាយស្រួល ជាពិសេសទទួលបានការបង់រំលស់រហូតដល់ ១០០% លើតម្លៃម៉ូតូ និងកង់បី។


បរិយាយ

ម៉ូតូ

កង់បី

គ្រឿងចក្រកសិម្ម

ទំហំកម្ចី

<= ៣.០០០ ដុល្លារ

<= ៥.០០០ ដុល្លារ

<= ៣០.០០០ ដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់

១,៥%

១,៥%

១,៥%

ប្រភេទម៉ូតូ និងកង់បី

គ្រប់យីហោទាំងអស់

គ្រប់យីហោទាំងអស់

គ្រប់យីហោទាំងអស់

ស្ថានភាព

ថ្មី ឬ មួយទឹក

ថ្មី ឬ មួយទឹក

ថ្មី

រយៈពេល

១២​ - ៣៦ខែ

១២​ - ៣៦ខែ

១២​ - ៤៨ខែ


 • រំលស់រហូតដល់១០០% នៃតម្លៃម៉ូតូ ឬ កង់បី ឬ រហូតដល់៧០% នៃថ្លៃគ្រឿងចក្រកសិកម្ម
 • អត្រាការប្រាក់មានតម្លាភាព
 • គ្មានអ្នកធានា
 • គ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ដំណើរការឯកសារកម្ចីលឿនមានភាពងាយស្រួល
 • បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ប្រកបដោយវិជា្ជជីវៈ
 • មានការងារច្បាស់លាស់
  • បម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នណាមួយ
  • មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ (ផ្ទះជួល/បន្ទប់ជួលក៏បាន)
 • ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ
  • អត្តសញ្ញាណ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
  • អាសយដ្ឋាន៖ សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅពីសង្កាត់
  • លិខិតបញ្ជាក់កន្លែងធ្វើការ ៖
   • បម្រើការក្នុងស្ថាប័ន៖ កុងត្រាការងារ សៀវភៅធនាគារ  របាយការណ៍ធនាគារ  លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
   • មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន៖  ឯកសារបញ្ជាក់ពីចំណូលចំណាយ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200