ផលិតផល/សេវាកម្មសំខាន់ៗ
2017-Apr-20 17:48 [Viewed : 6946]

ខណៈដែល​អតិថិជន​កំពុង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់ខ្លួន​មាន​ភាពប្រសើរឡើង អេ អឹម ខេ បាន​បង្កើត​នូវ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម ដើម្បី​អាចបំពេញ​នូវ​តម្រូវការ​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ជីវភាព​រស់នៅ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ​បំផុត។ សព្វថ្ងៃនេះ អេ អឹម ខេ មាន​មោទនភាព​ក្នុងការ​ផ្តល់ សេវា​ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់​សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ធានារ៉ាប់រង​ខ្នាតតូច ទូទាត់​វិ​ក្កយ​ប​ត្រ និង​សេវា​ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួនទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

ផលិតផល​ទាំងអស់នេះ​ត្រូវបាន​អភិវឌ្ឍ​ន៍ឡើង និង​កែលម្អ​ជា​ទៀងទាត់​ផ្អែកលើ​បទពិសោធន៍​ផ្ទាល់ និង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង​របស់​អតិថិជន។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200