ការិយាល័យកណ្តាល
2020-Jul-06 08:47 [Viewed : 21591]

ផ្ទះលេខ ២៨៥ មហាវិថី យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ (២៧១) សង្កាត់ទំនប់ទឹក

ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៤៨០

0២៣ ៩៩៣ ០៦២
0២៣ ៨៦១ ៤៦១

info@amkcambodia.com
ចន្ទ-សុក្រ
៨:០០ព្រឹក-៣:៣០រសៀល
***បិទនៅ ថ្ងៃឈប់សម្រាក


អតិថិជនអាច​បញ្ចេញមតិយោបល់​ ឬ សំណូមពរផ្សេងៗមកកាន់​ អេ អឹម ខេ តាម​រយៈមធ្យោបាយណាមួយ​ខាងក្រោម៖

 
  • មណ្ឌលព័ត៌មាន (០២៣ ២២០ ២០២ | ១៨០០ ២០០ ២០០)
  • ប្រអប់ផ្តល់​មតិយោបល់ (នៅគ្រប់ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ)
  • សារអេឡិចត្រូនិក (info@amkcambodia.com)
  • បណ្តាញទំនាក់​ទំនង​សង្គម https://www.facebook.com/amkmfi/
  • បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ 
  • ការមក​កាន់​ការិយាល័យ​ដោយ​ផ្ទាល់


អេ អឹម ខេ តែងតែផ្តល់​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ចំពោះ​ការ​ត្អូញ​ត្អែរ មតិយោបល់​ ឬ សំណូមពរ របស់​អតិថិជន​ និង​ព្យាយាម​រកដំណោះ​ស្រាយជូន ​​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​​បំផុត​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅ​បាន។

 


View Larger Map

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200