របាយការណ៍​ចំណាត់​ថ្នាក់​សង្គម​
2019-Feb-05 16:32 [Viewed : 7139]
 របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ផ្នែក​សង្គម ទាញយកជាភាសា
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៨
  អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៥   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៣   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ MicroFinanza​ Rating ២០១១   អង់គ្លេស


សូមចុចលើភាសាដែល​មាន​ដើម្បីទាញយករបាយ​ការណ៍​នេះ​ជាភាសានោះ។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200